Udskriv denne side

Vedtægter

 

Love og vedtægter for Skibbild-Nøvling Ungdomsklub:

§ 1:
Klubbens navn:                      Skibbild-Nøvling Ungdomsklub.
Hjemsted:                            
Herning Kommune

§ 2:
Klubbens formål er inden for rammerne af bestemmelserne om ungdomsklubber i lov om fritidsundervisning m.v. at samle unge mellem
10 og 18 år til virksomhed og samvær i deres fritid. Alle arrangementer skal være alkoholfrie.

§ 3:
Klubbens virksomhed gennemføres i egnede lokaler.

§ 4:
Udgifterne ved klubbens drift afholdes ved tilskud fra stat og kommune i henhold til lov om fritidsundervisning m.v. samt medlemmernes egen bidrag i form af medlemskontingent, egen indsats samt evt. bidrag fra støtteforening.

§ 5:
Klubben ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for klubbens drift. Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens leder, og efter indstilling fra denne klubbens øvrige medarbejdere. Lederen har overfor bestyrelsen det pædagogiske ansvar for virksomheden. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra lederen det årlige budget, plan og regnskab. Det påhviler lederen, at klubbens regnskab er forsvarligt ført.

§ 6:
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller klubbens ledere eller øvrige medarbejdere hæfter personligt for de klubben påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i klubbens eventuelle formue.
Klubben forpligtes ved underskrift af
1 fra bestyrelsen og en af lederne ved køb over kr. 5000.-

§ 7:
Bestyrelsen består af
3 - 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ingen ved klubben ansat kan være medlem af bestyrelsen. Klubbens leder og øvrige medarbejdere deltager uden stemmeret i møderne, men kan efter bestyrelsens bestemmelser udelukkes fra enkelte møder.

§ 8:
Forældrene indkaldes en gang om året,
i oktober/november og vælger bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på følgende måde: Der vælges 3 - 5 blandt forældrekredsens medlemmer samt øvrige interesserede myndige personer. Der skal altid være flertal i bestyrelsen af forældrekredsen. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen senest 8 dage forinden med angivelse af dagsorden.
Såfremt kommunen ønsker et medlem i bestyrelsen åbnes adgang hertil, og i tilfælde heraf udvides bestyrelsen med yderligere et medlem valgt af forældrekredsen, således at bestyrelsen altid består af et ulige antal. Der vælges
1 suppleant til bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, jfr. dog § 10 og 11.

§ 9:
Bestyrelsen afholder mindst
2 årlige møder.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde eller forældremøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

§ 10:
Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når
der er flertal af bestyrelsesmedlemmerne der stemmer herfor, og evt. ændringer skal godkendes af klubbens forældrekreds samt af kommunalbestyrelsen.
Beslutning om ændringer i vedtægter samt klubbens opløsning er kun gældende, såfremt 2/3 af klubbens forældrekredsens medlemmer er til stede. I modsat fald skal forældrekredsen indkaldes til nyt møde, hvor beslutning kan tages med 2/3 flertal af fremmødte.

§ 11:
Opløsning af klubben besluttes på samme måde som vedtægterne, jfr. § 10. Eventuelle overskydende midler vil være at anvende til fremme af lignende virksomhed for Skibbild-Nøvlings unge.

 

 
SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER