Udskriv denne side

Vedtægter

1. Forbundets navn er Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund, for-
kortet SNO.

 


 

2. Forbundets hjemsted er Skibbild-Nøvling og består af lokale
foreninger. Nye kan optages efter ansøgning på det årlige re-
præsentantskabsmøde.

3. Forbundets formål er at arrangere undervisning og oplysning i
henhold til folkeoplysningsloven.

4. Hver medlemsforening udpeger hvert år et medlem samt en
suppleant til oplysningsforbundets repærsentantskab for en
periode af 1 år. Repræsentantskabet er forbundets øverste
myndighed og vælger af sin midte en bestyrelse. Bestyrelsens
formand indkalder hvert år i marts måned til repræsentant-
skabsmøde med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens samt lederens beretning.
Fremlægning af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag skal indgives skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før
repræsentantskabsmødet.

5. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og er selvkonsti-
tuerende med formand, næstformand og kasserer.
Valgperiode 1 år, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er ansvarlig for forbundets midler og for lovmæs-
sig regnskabsføring.
Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og kan nedsæt-
te arbejdsudvalg efter behov.
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige pædagogiske
ledelse.
Formanden har foreningens tegningsret.

6. Revisor vælges for en 1-årig periode.

7. Forbundets daglige ledelse varetages enten af en dertil ansat
leder eller af medlemmer af bestyrelsen.
Ledelsesopgaver er:
At forestå det daglige arbejde i henhold til lov om folkeoplys-
ning og aftenskoler og efter de retningslinier, der er afstukket
af repræsentantskabet samt at være ansvarlig for forbundets
regnskab og økonomi.
Regnskabet skal forelægges og godkendes på det årlige
repræsentantskabsmøde.
Ledelsesopgaverne honoreres efter de i loven om folke-
oplysning gældende regler.

8. Regnskabsåret for SNO går fra 1. august til 31. juli.

9. Ændring af forbundets vedtægter samt beslutning om for-
bundets ophør kræver, at mindst 2/3 af medlemsforeningerne
stemmer for.
Ved forbundets opløsning skal eventuelle midler tilfalde lokale
almennyttige formål efter repræsentantskabets beslutning.

Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde onsdag d. 6. maj 1998 i Skibbild-Nøvling hallens kantine samt ved ændringer på repræsentantskabsmødet mandag den 27. marts 2000 og på repræsentantskabsmødet tirsdag d. 20. marts 2007.
SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER