Udskriv denne side

Vedtægter

Vedtægter for Skibbild IF

 

Revideret  d. 3/2-2011

Revideret på generalforsamlingen d. 24/2 2016

 

§1: Navn og hjemsted

1.      Navn: Skibbild IF, stiftet i 1928

2.      Hjemsted: Herning kommune

§2: Formål

1.      Foreningens formål er, ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel.

§3: Tilhørsforhold

1.      Foreningen kan være tilmeldt DGI, DBU, samt specialforbund under DIF, hvis nødvendigt.

2.      Bestyrelsen kan ind-og udmelde foreningen enhver organisation når §2 overholdes og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§4: Medlemskab.

1.      som aktive medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig nærværende vedtægter.

2.      Som støttemedlemmer kan optages enhver.

3.      Foreningen kan udelukke et medlem, der ikke overholder foreningens gældene love og bestemmelser. Det udelukkende medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5: Valgbarhed og stemmeret.

1.      Aktive medlemmer, samt forældre til medlemmer under 14 år, har stemmeret.

2.      Valgbar til bestyrelsen er enhver over 16 år med interesse heri.

§6: Afdelinger

1.      Foreningen består af følgende afdelinger: Fodbold.

Nye afdelinger kan oprettes efter behov, når §2 kan opfyldes.

Nye afdelinger skal godkendes på de bestående afdelingers førstkommende generalforsamlinger.

§7: Ledelse

1. Afdelingerne ledes af en bestyrelse bestående af en formand og indtil 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 supleanter.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der vælges 2 repræsentanter til at repræsentere SIF i representantskabet i hallen.

2.      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, råder selvstændigt over egne pengemidler og fører selvstændigt regskab under ansvar for hele foreningen.

3.      De økonomiske midler, der ved disse vedtægters vedtagelse er i hver afdeling, forbliver i disse afdelinger. Midler, der indkommer ved arrangementer, arrangeret af hver selvstændig afdeling, tilgår de respektive afdelinger.

§8: Kontigent.

1.      Afdelingernes kontigent fastsættes hvert år på den ordinære afdelings generalforsamling

§9:Medlemsforhold.

1.             Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

2.      Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelse overfor foreningen, udover kontigentforpligtigelsen.

3.      Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10: Generalforsamling.

1.      afdelingernes højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang hvert år.

2.      Fodboldafdelingen afholder generalforsamling Janur/Februar

3.      Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

4.      Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dagefør genralforsamlingens afholdelse.

5.      Kun fremmødte har stemmeret, i henhold til bestemmelserne i §5.

6.      På generalforsamlingen afgøres alle sager ved relativt flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriflig afstemning kan efter ønske foretages.

7.      Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§11: Dagsorden.

1.      på den ordinære genralforsamling behandles følgende:

1.      Valg af dirigent

2.      Aflæggelse af beretning

3.      Forelæggelse af revideret regnskab.

4.      behandling af forslag.

5.      Fastsættelse af kontigent.

6.      Valg af bestyrelse i henhold til §7, samt valg af supleanter og revisor.

7.      Eventuelt.

§12: Ekstraordinær generalforsamling.

1.      Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når minds ¼ af afdelingens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§13: Bemyndigelse

1        Foreningen/afdelingen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samled bestyrelse for alle afdelinger.

§14: Forretningsorden.

1.             Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§15: Beslutningsdygtighed.

1.    Vedtagelse i bestyrelsen kræver simpelt flertal.

§16: Regnskabsår:

1.  Afdelingernes regskabsår er således:
Fodbold 1 jan- 31 dec.

§18: Opløsning.

1.             Foreningen kankun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hindanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor, (se indkaldelse §10).

2.      Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI, DBU og /eller DIF’s Specialforbund, hvis den er tilmeldt et sådan, skal dentil denne aflevere samtilge herfra modtagede ejendele.

3.      Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue, idræts- og ungdomsarbejdet i Skibbild-Nøvling by.

4.      Formuens fordeling bestemmes af den sidst afholdte ekstraordinære generalforsamling, ved simpel flertal.

 

Således revideret og vedtaget

03/01-2011

08/02-2012

24/02-2016

 

 
SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER