Udskriv denne side

Retsag 14-11-1888

Hammerum Herreds Politiret
Til Politimesteren i Hammerum Herred!
Da Husmand Niels Steffensen af Trankjærhus i Nøvling i tvende Vidners
Overværelse d. 6te ds. om Aftenen udtalte at Undertegnede Niels Linde Kristensen af Trasbjerg i Nøvling var Ransmand, saa beder jeg for dette hans Forhold bemeldte Niels Steffensen indkaldt for Politiretten og forventer jeg, hvis Forlig ej opnaas, at det ærerørige Skj ældsord "Ransmand" vorder mortificeret og Indklagede desuden tilpligtet at betale en klækkelig Mulkt til Sognets Fattigkasse, samt endelig denne Sags Omkostninger skadesløs.
Som Vidner bedes indkaldt Husmand Niels Povlsen af Gammelager og Tjenestekarl Jacob Hansen afEgebæk begge afNøvling. Nøvling d. 24 Okt. 1888.
\ Niels Linde Kristensen.
Indkaldelse
I Anledning af foranstaaende Klage og efter Klagerens Begjæring, indkaldes herved Husmand Niels Steffensen af Trankjærhus i Nøvling Sogn til Møde for Hammerum Herreds Politiret, som holdes paa Thingstedet i Herning, Onsdagen 31 Okt. d.A.
F ormd. Kl. 10 for Sigtelse og Sagsprøvelse at modtage og saafremt Forlig, der vil blive forsøgt, ej opnaas, Dom at lide i Henhold til Klagen og den Paastand som nærmere vil blive udlagt under Sagen.
Gebyr 79 Øre Hammerum Herredscontoir den 24 Oktober 1888
Syvtini Øre S. Opdrup
Aar 1888 den 27 Oktober haver vi undertegnede Stævnevidner for Nøvling Sogn
lovlig forkyndt foranstaaende Indkaldelse for Niels Steffensen personlig paa hans Bopæl. Dette bekræfter vi herved i Henhold til den af os tidligere i Retten aflagte Ed.
Chr. Andersen Anders Møller Pedersen.
 
Forsøg paa Forlig
Nr.278/1888 - 31.0ktober 1888
Anders østergaard afNøvling Niels Steffensen, sammesteds
Klageren mødte og fremlagde Klage med paategnet Indkaldelse i fork. Stand i Henhold hvortil han paastod det i Klageren ommeldte af Indklagede mod ham brugte fornærmelige Udtryk ved ham mortificeret samt Indklagede for sit i saa Henseende udviste Forhold anset ved en alvorlig Mulkt samt tilpligtet at betale Sagens Omkostninger.
Indklagede var mødt.
Retten forsøgte at mægle Forlig mellem Parterne men forgjæves.
Indklagede erkjendte, at han har brugt det i Klagen ommeldte Udtryk "Ransmand" imod Klageren, men formener, at han har været berettiget hertil fordi Klageren var tilstede sammen med en 3die Mand, hvor Indklagede en Dag, da denne 3die Mand mod Klagerens Vilje tog en Hest, som var i Klagerens Besiddelse, men som tilhørte nævnte 3die Mand, med sig hjem. Han paastaar sig derfor frifunden for Klagerens Tiltale og tillagt Sagens Omkostninger.
Klageren bemærker, at han den paagældende Dag af den nævnte 3die Mand var opfordret til af nævnte 3die Mand, at hente nogle Vognfjæl, som henlaa hos Indklagede, og, da disse med Indklagedes Samtykke var læssede paa Klagerens
Vogn, medtog den 3die Mand uagtet Indklageren sagde til ham, at han helst maatte lade det være, en Hest, som Indklagede havde i Foder for nævnte 3die Mand. Han henholdt sig til sin nedlagte Paastand og indlod Sagen til Dom. Indklagede indlod ligeledes til Dom.
Sagen optages til Dom, hvilken vil blive afsagt her i Retten den 14. November Formd. Kl. 10, hvilken blev Parterne betydet.
Retsmøde
Nr. 279/1888 - Niels Linde Christensen, Nøvling- Niels Steffensen, sammesteds Klageren mødte og fremlagde Klage med paategnet Indkaldelse i fork. Stand i Henhold hvortil han paastod det i ommeldte af Indklagedes Klage brugte fornærmelige Udtryk "Ransmand" ved den mortificeret og Indklagede for sit i saa Henseende udviste Forhold anset ved alvorlig Bøde samt tilpligtet at betale Sagens Omkostninger skadesløst. Indklagede var mødt.
Retten forsøgte at mægle Forlig imellem Parterne, men forgjæves.
Indklageren gjør gjældende, at den 23. Juli om Formiddagen var Klageren tilligemed en 3die Mand tilstede paa Klagerens Eiendom, da Klageren var tilstede der. Klageren stod og holdt ved en Hest, som var i Klagerens Besiddelse, og som han havde i F oder for den ommeldte 3die Mand. Denne forlan2te at faa udleveret 2 Vognfiæl. noget
Seletøj og et Sæt Eenspænderstænger, som klageren havde laant og disse tingudleverede Klageren strax. Derimod forbød Klageren de tilstedeværende at tage
Hesten, fordi han havde denne i Foder for den nævnte 3die Mand paa det Vilkaar, at " han skulde have den til Brug fra 22. Juli till. Oktober de 3 Dage i hver Uge. '
Klageren havde nu haft Hesten uafbrudt i Brug fra 22. Juni til 23. Juli og den 3die
Mand tilbød ham at han paany kunde faa den til Brug uden han selv havde haft den til sit Brug i lige saa lang Tid som Indklagede som ommeldt selv havde haft den, men da Klageren var bange for, at den 3die Mand uagtet sit Løfte ikke atter vilde levere Klageren Hesten tilbage til Klagerens Brug, naar der var gaaet en Maaned, forlangte han, at den 3die Mand skulde stille ham Sikkerhed for at dette Løfte blev opfyldt,
inden han vilde give sit Samtykke til at Hesten blev medtaget, men dette vægrede den 3die Mand sig ved at gjøre, og tog Hesten og førte den med sig hjem.
Da Indklageren herefter mener, at han har været berettiget til at kalde Klageren for en "Ransmand", paastaar han sig frifundet for Klagers Tiltale med Tillæg af Omkostninger.
Klageren bemærker, at han den omtalte Dag efter Begjæring af den af Indklageren ommeldte 3die Mand var kommen tilstede paa Indklagerens Eiendom, hvor den 3die Mand satte sig i Besiddelse af den omtalte Hest og anmodede Klageren om at holde
ved Hesten. Klageren stod saa og holdt ved Hesten, da Indklagede kom tilstede, og da den 3die Mand ikke vilde efterkomme Indklagedes Fordring om Sikkerhedsstillelse, tog den 3die Mand, som at Indklagede indrømmet, Hesten og førte den med sig. Klageren formener, at Indklageren har været ganske uberettiget til at bruge det paaklagede Udtryk om Klageren og han indlod Sagen i Henhold til den af ham nedlagte Paastand.
Indklagede indlod ligeledes til Dom.
Sagen optages ved Tilkjendegivende, at Dom vil blive afsagt her under Retten den 14de d.M. Formiddag Kl. 10. her paa Thingstedet.
Politiretten hævet. Retsvidner
L.Zeusent const. østergaard Sivebæk
 
Sagen - Niels Linde Kristensen Nr.279/1888 Datum 14/11 -88 Niels Linde Christensen af Nøvling og Niels Steffensen sammest.
Under denne private Politisag paastaar Klageren Niels Linde Christensen af Nøvling Indklager Niels Steffensen sammesteds dømt til at betale en klækkelig Mulkt til Sognets Fattigkasse paa Grund af at har kaldt Klageren "Ransmand" samt tilpligtet at betale ham Sagens Omkostninger, samt han har paastaaet Udtrykket fornærmeligt mortificeret.
Indklagede har erkjendt at have brugt Ordet Ransmand om Klageren, men anser sig berettiget hertil, fordi Klageren har været en Trediemand behjælpelig med at bortføre en Hest fra Indklagedes Eiendom, som Indklager formente at have Ret til at beholde nogen Tid. Der kendes nu til i det oplagte ikke at være nogen Hjemmel for
Indklagede til at anvende et Ord som det paaklagede om Klageren, men ved Bestemmelsen af Straffen kendes det dog at maatte tages i Betragtning, at Indklagede dog ikke kan antages at have savnet enhver Grund til at blive irriteret over den ved Hestens Bortførelse benyttede Fremgangsmaade og efter Omstændighederne bedømmer Straffen til en Statskassen tilfalden Bod stor 5 Kr. eller om denne ikke beredt betales, til simpel Fængsel i 2 Dage, hvorhos Indklagede vil have at godtgjøre Klageren~ Sagens Omkostninger med 5 Kr. 54 øre.
Under Sagen kendes Stempellovene ikke at være overtraadt.
At udrede inden 3 Solemærker efter denne Dom Forkyndelse under Adfærd efter Loven.
S. Krarup.
Thi kjendes for Ret
Det af Indklagede Niels Steffensen af N øvling om Klageren Niels Linde
Christensen brugte Udtryk Ransmand bør dødt og magtesløst at være.
Til Statskassen bør Indklagede bøde 5 Kr. eller om Bøden ikke forlods betales, indsættes i simpel Fængsel i 2 Dage, hvorhos han bør godtgjøre Klageren Sagens Omkostninger med 5 Kr. 54 Øre
 SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER