Udskriv denne side

Hvornår var det nu det var???

Hvornår var det nu det var??

Hvem har ikke oplevet at diskutere med nogle: Hvornår skete det og det?

Lokalarkivet har lavet listen her med svar på den slags spørgsmål og med en kort
forklaring på, hvor det skete, og hvordan tingenes sammenhæng var eller er.
 
Vi forventer ikke, at listen er fuldkommen, men modtager meget gerne rettelser
og tilføjelser.
Listen er udarbejdet til januar 2009. – Suppleres løbende.
 ..............................................................................

Eksempler på spor fra oldtid og middelalder:

Urokse-kranium i Herning Museum, gravet frem i mose ved Skibbild Sønderbæk,

som danner skel til Gødstrup (broen på Herningvej)......................stenalder

Flintredskaber i Herning Museum fra dolktidsgrav (som lå i kilen mellem

Herningvej og Trehøjevej).............................................................yngre stenalder

28 gravhøje i sognet (i 1895 var der 51)   )....................................bronzealder

Gravfund i Herning Museum fra grave, som er udgravede i arealet mellem

Nøvlingholm (Nøvlingholmvej 4) og Trehøjevej..............................jernalder

Stor kobberkedel med tintallerkener i på Herning Museum – gemt under

Svenskekrigene i Nøvlingholm Mose – genfundet ved tørvegravning 1945...ca.1660

......................................................................................................................................

Nøvling Kirke:

Nøvling Sogn har haft to kirkebygninger – først den ældre:

Nøvling Kirke opført ca.1200, døbefont fra samme tid, forskellige ejere, f.eks. Møltrup

og Sindinggård, senere sogneboerne, selvejende 1909 – første gang omtalt...............1325

Kirkens alterkalk og disk af sølv skænket af daværende herskab på Sindinggård......1660

Kirkens prædikestol af eg (kostede 16 sletdalere (5o-55 dagløninger)) opsat............1665

Kirkeklokken omstøbt (spinkel i klangen, bruges stadig ved særlige lejligheder).........1710

Pastor Henckells markante gravsten (gamle kirkegård) over koner og børn................1741

Kirken blev skrøbelig, blev for lille og lå helt forkert – derfor nedrevet og flyttet..........1917

Nu den nye nuværende kirke:                                                                                                             

Stenene og inventaret fra den gamle kirke blev brugt til den nye. Også stenene i

det gamle kirkedige blev anvendt som byggemateriale. Den nye kirke blev indviet.......1919

Den gamle kirke var uden orgel, den nye fik et bælgetrådt orgel (i 1925 elektrisk).......1919

Kirkens 770 kg klokke(fungerer dagligt) blev skænket af sparsommelige søskende.... 1959                

Da orglet fra 1919 var udslidt, kom det nuværende orgel, nu med pedaler...................1982

Ældste kirkebog (ministerialbog).................................................................................1724

Elektronisk ”kirkebog” (civilregistrering) indført...........................................................2003

..........................................................................................................................................

Pastorater:

Nøvling-Sinding (præstegården til sidst i Nøvling – Nøvlingholmvej 4) indtil.................1818

Vildbjerg-Timring-Nøvling (med præstegård i Vildbjerg)....................................1818-1901

Vildbjerg-Nøvling (stadig med præstegård, senere præstebolig, i Vildbjerg)........1901-2009

Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede ............................................................................2009

..........................................................................................................................................

Menighedsråd:

Første menighedsråd for Nøvling..                 ...............................................................1903

Menighedsråd permanent fra........................................................................................1912

Menighedsrådene ved de enkelte kirker i 4-sogns-pastoratet arbejder sammen.....

..........................................................................................................................................

Nøvling Skole (Herningvej 70A):

Den første beskedne skolebygning blev opført på Nøvling Kirkegård.......................1742

En skole med tilhørende landbrug blev opført lidt nordøst for kirken (den gamle)......1746

Skolen blev byttet med et landbrug, hvor nu Council Center er (Bakken 14)............1878

Landbruget blev solgt fra, så læreren ikke længere også skulle leve af landbrug........1904

Skolen blev flyttet til de nuværende bygninger, som var opført til formålet................1955

Efter en tid med svigtende elevtal blev opført en tilbygning med klasselokaler,                            

bibliotek, centerrum, indendørs toiletter og lærerværelse.........................................1978

Vildbjerg-Nøvling Skolekommission (med baggrund i 1814-skoleloven).................1970              

Nøvling Skolenævn......................................................................................1970-1989

Nøvling Skolebestyrelse.........................................................................................1990

....................................................................................................................................

Skibbild Friskole (Odinsvej 13):

Oprettet, fordi sognerådet ikke ville bevilge en ønsket pogeskole i østsognet............1922

Bygningsmæssige udvidelser......................................................................1968 og 1990                     

På grund af svigtende elevtal nedlagt........................................................................1994

........................................................................................................................................... 

Kommune:

Sognefogeden for Nøvling (politimyndighed, fra 1922 vielsesmyndighed).........1791-1973   

Nøvling-Sinding Fattigkommune (skulle sørge for fattige).................................1803-1842

Vildbjerg-Timring-Nøvling Sogneforstanderskab ( styrede pastoratets ikke-kirkelige

fælles anliggender, delvis sammen med sognefogeden).....................................1842-1867

Vildbjerg-Timring-Nøvling Sogneråd (afløste sogneforstanderskabet)..............1868-1905

Vildbjerg-Nøvling Sogneråd (Timring fik dets eget sogneråd)......................... 1906-1969

Trehøje kommunalbestyrelse..........................................................................1970-2006

Herning kommunalbestyrelse....................................................................................2007

....................................................................................................................................

Jernbanen (Herning-Holstebro):

Bygget til person- og godstransport af såkaldte banebørster og taget i brug...............1904

Skibbild Stationsbygning ( styring af togdriften, billetsalg, posthus, telegrafstation)......1904

Skibbild Station delvis nedlagt 1969 (degraderet til trinbræt) og endeligt nedlagt....... 1971

Bevogtede jernbaneoverkørsler bliver automatiserede med blinklys...........................1969

Oprindeligt 14 overkørsler – 9 private og 2 bevogtede nedlagt – den sidste private....2001.

 .....................................................................................................................................

Veje og stier:

Der har været utallige nu forsvundne veje (vognspor) og kirke-, skole- og post-stier,                    

som dels har været der fra oldtiden, dels haft en kortere funktionstid. Kun få af sognets                   

nu asfalterede veje er meget mere end 100 år og var oprindeligt sand- eller grusveje.

Herningvej, fra Vildbjerg til Gødstrup (Skibbild Sønderbæk) blev færdigbygget.........1883

Trehøjevejs forlængelse (fra Hedeager til Tjørring (Herningsholm Å)) taget i brug.......2001

Cykelsti mellem Nøvling og skolen

Første bro over Herningsholm Å (mælkekørsel fra Sinding – før vadested) ...............1893

.....................................................................................................................................

Kommunikation:

Skibbild Telefoncentral blev installeret i Herningvej 80 (manuel betjening)..................1916

Telefonmaster fjernet og ledninger lagt i jordkabler....................................................1960

Telefoncentralen automatiseret efter indretning i speciel bygning (Herningvej 78).........1969               

Post ordnedes før banens tid på såkaldte brevsamlingssteder (på gård i sognet).

Posthus (og telegraf) på Skibbild Station...........................................................1904-1969

Postindlevering og -udlevering i kælderen på Odinsvej 5................................... 1969-1976

Derefter kun en postkasse.                                            

Postindlevering og –udlevering hos købmand Mulvad.........................................1987-1991

Fortsat hos Aases Kolonial, først i Nøvling By – siden i Skibbild By...................1991-2003

I ældre tid var postbudet gående – så på cykel, knallert, motorcykel og nu i bil.

Bredbånd nedgravet.................................................................................................. .2008

....................................................................................................................................

Energi:

Hedetørv, klyne og træ gav varme – vind (møllerne) og vand (f.eks. hævert) gav drivkraft.

Skibbild-Nøvling Andelstransformatorforening....................................................1924-1974

Skibbild Bys første gadebelysning (5-6 lamper).......................................................... .1936

Nøvling Andelsmølle (hollænder-mølle) bag Herningvej 54..................................1890-1914

Skibbild Mølle (Lokesvej 4 – brændt 1913 – erstattet af Nøvling Mølle)ca..........1906-1972

Nøvling Motormølle.................................................................................................1915- ?

El-Marie (3-vinget mølle) opsat af Skibbild-Nøvling Vindmøllelaug...............................1989

Skibbild Andelsfryseri (frysehus, hvor nu er parkeringsplads i Skibbild)................1950-1961

Skibbild Vandværk (Odinsvej 23A) (nedlagt – forurening fra banen)................... 1942-1974

Nøvling Vandværk (Herningvej 54)....................................................................1947-1974

Olie-eftersøgning (Egebækvej 5) til 3762 m dybde med tårn:50 m højt – 4000 t...........1966

Naturgasledning nedgravet til lokal forsyning................................................................1989

Stor produktion af tørv (mosetørv, klyne) under både 1. og 2.verdenskrig – især

fra Herningvej 35, Nøvlingholm 3 og Nøvlingholmvej 4.

.....................................................................................................................................

Landbrug:

Gårdene lå fra oldtiden langs vandløbene. Op mod 1800-tallet var der                                              

12 gamle gårde med store hedearealer. Så kom hedeopdyrkningen og                                   

samtidig husmændene og landbrugets fællesforetagender.

Nøvling Andelsmejeri (Herningvej 46) – (forud et par gårdmejerier).................1890-1965

(Da mejeriet blev nedlagt var ca. 100 mælkeproducenter i sognet – nu fire)

Mælkesalg i løst mål fra mejeriet (tidligere var det salg fra private).........................1942-?

Mejeriskorstenen bortsprængt.................................................................................1971

Nøvling Husmandsforening.............................................................................1913-1970

Husmandsforeningens forsøgshave (Frejasvej 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19). ..1914-1926

Nøvling Kvægavlsforening............................................................................. 1913-1915

Nøvling Gødningsforening...............................................................................1958-1977

Bredkjær Mergelbane (Bredkjærvej 5)............................................................1919-1922

Både i 1930’erne og 1950’erne er kørt mergel ud med lastbil)                       

....................................................................................................

Natur:

Holflod Plantage.........................................................................................................1887

Staldhøj Plantage........................................................................................................1891

Bækgård Plantage.....................................................................................................

Skibbild Kommuneplantage........................................................................................1924

Nøvlingskov Plantage................................................................................................

Nøvling og Omegns Læplantningslaug (har været genetableret)..........................1939-1945

Nøvling Jagtforening.........................................................................................1942-1963

Lekmose Sø færdiggjort............................................................................................2007

Kondisti under banen ved Skibbild.............................................................................2007

...................................................................................................................................
SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER