Udskriv denne side

Foreningslove

Foreningslove for Skibbild-Nøvling Borgerforening


Første gang vedtaget ved den stiftende generalforsamling i 1936,

revideret ved:

ordinære generalforsamling 7. februar 1983,

ekstraordinære generalforsamling 8. april 1986,

ordinære generalforsamling 24. april 1991,

ekstraordinære generalforsamling 21. januar 1998,

ekstraordinære generalforsamling 5. februar 2000 samt

ekstraordinære generalforsamling 2. oktober 2002

ekstraordinær generalforsamling 11. januar 2011

ekstraordinær generalforsamling 9. marts 2017

§ 1 Formål

Foreningens navn er Skibbild-Nøvling Borgerforening, og dens formål er:


at samle alle borgerne i Nøvling sogn og varetage fælles interesse for disse samt at formidle kontakt til offentlige myndigheder,
i forening med borgerne at fremme enhver sag, der tænkes at være til gavn for sognet,
at virke for selskabelig underholdning blandt medlemmerne.

§ 2 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver person der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Nøvling sogn.

Der betales et medlemskontingent, der kun kan ændres af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foranlediger at kontingentet opkræves for et år ad gangen.

Medlemskortet er personligt.


§ 3 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, dog har intet medlem pligt til at tage imod valg.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter følgende system:

I lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.

I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.

Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter. Genvalg kan finde sted.


Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer for en periode på 1 år samt 2 suppleanter for en periode på 1 år.


§ 4 Konstituering

Bestyrelsen er selvkonstituerende med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Konstituering finder sted ved det første møde efter generalforsamlingen.

Skibbild-Nøvling Borgerforening er repræsenteret i andre foreninger og udvalg i Nøvling sogn:

· 2 i repræsentantskabet for Aktiviteter

· 2 i repræsentantskabet for Bankoforeningen

· 3 i repræsentantskabet for Skibbild-Nøvling Idrætscenter

· 1 i Bestyrelsen for Midgården

· 2 i repræsentantskabet for Forsamlingshuset

Posterne besættes af medlemmer i foreningen udvalgt af bestyrelsen.

§ 5 Økonomi

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens likvide midler og skal af kassereren jævnligt holdes orienteret om foreningens økonomi. 

Årsregnskabet går fra 1/1 til 31/12, og årsregnskabet skal foreligge i skriftlig revideret stand til den ordinære generalforsamling, hvor det gennemgås af kassereren og godkendes af forsamlingen.


§ 6 Stemmeberettigelse

Kun medlemmer er stemmeberettigede.


§ 7 Foreningens opløsning og ændring af love

Foreningens opløsning samt lovændringer kan kun ske ved ordinær generalforsamlings beslutning med 2/3 stemmer af foreningens medlemmer.

Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan bestyrelsen med 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, ved hvilken beslutning kan tages med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning anvendes eventuelle midler efter generalforsamlingens beslutning til ét eller flere lokale foreningsarbejder.


§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.


Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af næste års kontingent efter forslag fra bestyrelsen.

5. Indkomne forslag.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

8. Eventuelt


Kun medlemmer kan stille forslag til dagsordenen. Forslag til dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal afgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle afstemninger skal være skriftlige.

Hvor intet andet er anført, gælder simpelt flertal.


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker det. I det sidste tilfælde skal der ske skriftlig henvendelse til bestyrelsen med nøjagtig redegørelse for, hvad der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. Beslutninger på ekstraordinær generalforsamlinger er gyldige, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.


§ 10 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan kun udnævnes på den ordinære generalforsamling, såfremt ¾ af de fremmødte stemmer for.

Forslag skal være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 11 Gavebeløb

Fordeling af eventuelle gavebeløb fra foreningens midler foretages ved den ordinære generalforsamling med almindeligt stemmeflertal af fremmødte.

Generalforsamlingen kan kun bevilge gavebeløb efter indstilling fra et flertal af bestyrelsen og aldrig på mere end en tredjedel af foreningens likvide midler.

Gavebevillinger indstilles omgående, såfremt nuværende indtægtsniveau sænkes eller forsvinder.

 

 
SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER