Udskriv denne side

Aftægtskontrakt

Aftægtscontract.
Underskrevne Peder Pedersen Morre herved skjøder af dags dato min hertil nævnte Gaard -Egebæk kaldet - i Nøvling Sogn, har for denne Overdragelse betinget mig og min Hustru Kirstine Marie Andersdatter saa længe vi lever, som en Del af Vederlaget for denne Overdragelse, efterfølgende aarligen Aftægt og øvrige Præstationer, nemlig:
1. Til udelukkende brug og afbenyttelse som aftægtsbolig forbeholder vi os: Det nybyggede hus der er beliggende sydøst for Gaarden, og som af Gaardens Ejer fremdeles vedligeholdes paa Tag og Fag udvendig og indvendig, forsvarlig i alle Maader. Endvidere forbeholder vi os til udelukkende brug og afbenyttelse halvparten af den søndre Del i Gaardens Have og fra den vestre Ende. Haven skal ejeren forsvarIigen lade indhegne, og ligesom han paa vor anfordring efterhaanden som vi ønsker levere os og i Haven udbringer al den forsvarIigen og passende Gjødning, som vi forlanger. Ligeledes skalGaardensEjer skaffe os det fornødne Vand, og navnlig paa forlangende bekoste til os ved Aftægtsboligen en forsvarlig Brønd med Karm og Brøndredskaber, som af Ejeren holdes forsvarlig ved lige. Havens hegn vedligeholdes af Gaardens Ejer.
2. Til vor Underholdning leveres os aarligen med halvdelen hver 1.Maj og 1.Nov: 4 Tønder Rug
2 Tønder Byg og
1 Skæppe Boghvedegryn
2 Tønder Kartofler, 1 Y2 Tønder 1.Nov. og Y2 Tønde 1. April.
36 Pund nykjærnet Smør, leveres med 3 Pund den første dag i hver Maaned. 3 pægl 8 graders Brændevin hver Søndag morgen.
6 Rigsdaler i Penge til Tobak, halvdelen 1. Maj og 1. Nov. 6 snese friske hønseæg 6 pund Kaffe
6 pund Kandis 6 pund Cikorie
4 Y2 pund tørt sukker 2 Y2 Lispund grøve
Y2 Skjæppe groft Salt, Y2 Skjæppe [mt Salt-leveres til Mikkelsdag 8 pund tør Torsk uden hoved, hvert efteraar efter Lund by Marked 8 pund tør Hornfisk
5 pund godt tørt Uld, hvert Aar 1. Juni
8 pund godt tørt Uld, hvert Aars Mikkelsdag 1 Læs tørt Gulvsand paa anfordring
I Ejerens Kartoffeljord har vi ret til at lægge 1f4 Skjæppe Kartofler, hvortil Ejeren leverer den fornødne gødning samt Kartofler
 
Dagligen leverer Ejeren i tiden fra 1. Maj till. November 4 potter og i tiden fra I.November till. Maj 3 potter nymalket mælk daglig-alt afMorgenmalkningen.
3. Samtlige forannævnte ydelser skulle være sunde og alt leveres efter maal og vægt paa Aftægtsboligen.
4. Gaardens Ejer leverer os den fornødne Ildebrændsel af Tørv, Klyner og Lyng som vi behøve, og som af Ejeren hjemkøres og stakkes på det sted, som vi anviser.
5. Aarlig i Juli Maaned udtager vi til slagtning 4 Faar eller Beder, som græsses tilligemed gaardens egne slagtefaar. Er vi ikke tilfredse med deres græsning, har vi ret til på gaardens Mark at fmde andre Græsmarker.
Udvælgelsen af Fårene sker på den måde, at Ejeren udtager den første, vi den anden og så fremdeles.
6. På vor forlangende skal Ejeren give os fri Befordring, når og så tit vi ønsker det- kjøre vort kom til og i formalet stand fra Møllen, befordre os til og fra Kirke, når vi ønsker, befordre Læge og Præst til og fra os, besørge vore lægemidler afhentet på Apoteket. Lægen og lægemidlerne betale vi selv.
7. I Sygdoms- og Alderdomssvaghedstilfælde skal Ejeren give os kjærlig og en hyggelig Tilsyn og Opvartning, besørge vor Brygning, Bagning og så videre, samt
i øvrigt gå os til hånde, når det behøves. Og skulle vi ikke fmde os tilfredse dermed skal Ejeren betale os årlig hver 1. Maj 12 Rd. til en Piges løn, som vi dog selv giver Kosten.
8. Af den nuværende Indbo udtager Aftægtsfolkene hvad de ønsker og behøver på deres Aftægt. Gangklæder og Sengeklæder, Kakkelovne m. m.,og hvad der ellers behøves af Inventarium; og hvad der således medtages på Aftægten er fremdeles vores Ejendom.
9. Dersom Aftægtskonen dør først da vedbliver Aftægten uforandret til den sidstes Død, men dør Manden først bortfalder da 6 Rd. til Tobak og 1 Pægl Brændevin ugentlig ellers bliver Contrakten uforandret til den sidstes Død.
10. Aftægtsfolkene har ret til at fraflytte Aftægtsboligen i så fald træder Bestemmelserne i Contraktens lste punkt 2b, 3die og 7ende poster ud afkraft, ligesom og ydelsen af sand bortfalder, men i stedet for skal Ejeren da årlig betale Aftægtsfolkene eller den længstlevende af dem en sum, der bestemmes efter 2 Mands Skjøn og som erlægges med sølvdaler 1. Maj og 1. Nov., for øvrigt bliver Contrakten uforandret, dog at de øvrige Y delser kun erlægges med en fjerde part hver 1. April og
 
1.Oktober i stedet for de i anden part nævnte Leveringstider, ligesom og Ejeren da ikke er pligtig til at levere Aftægten på noget sted, som er over 2 Mile fjernt fra nedennævnte Ejendom.
11. Med If2Aars forudgående varsel, 1. Maj eller 1. November, kanAftægtsfolkene atter flytte tilbage til Aftægtsboligen, hvorefter da alle Y delser fortsætter.
12. I Tilfælde af at Ægtefolkenes Børn forbliver i ugift stand efter deres Død, forbeholdes dem Ret til fremdeles at bebo Aftægtsboligen uden Betaling, men ved deres Giftemål ophører denne ret. Ildebrændsel skal de selv have ret til at bjerge på Gaardens Ejendom, men på deres egen bekostning.
13. Ejeren skal bekoste og besørge deres-Aftægtsfolkene-anstændige og hæderlige Begravelse efter Egnens skik og brug mod som Vederlag herfor at beholde Aftægstboligen tillige med alle vore Efterladenskaber, undtagen hvad Penge angår, som deles mellem Arvinger efter loven.
Jeg ligeledes underskrevne Anders Kjærgård Pedersen indgår som Aftægtsyder, denne Contrakt for mig som for alle Eftermænd og til Y derens sikkerhed for skadesløse og prompte Opfyldelse af samtlige mine Forpligtelser pantsætter jeg hermed mod første Prioritets Panteret den mig efter Skjøde af dags dato tilhørende Gård" Egebæk kaldet" i Nøvling Sogn med Bygninger, deres mur og nagelfaste Tilbehør, Ejendommens Jorder, som nu er skyldsatte således under Matr. 5a af Nøvling Sogns sydlige Del, Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 3 Fdk. 1 3/4 Alb. og gammel Skat
9 Rd. 78 Sko tillige med Gårdens Anpart i Sognets Kirke- Kom og K vægtiende, Avl, Afgrøde og Beholdning til enhver tid af Fourage, Kom, Ildebrændsel og Gjødning, min Beholdning af Kreaturer og Avlsredskaber samt Assurancesummen for Bygningerne og det øvrige pantsatte.
I Søgsmåltilfælde angående Misligholdelse af denne Contrakt, underkaster jeg- Yderen- mig den i Forordningen af 25 Juni 1828 hjemlede hurtige Rettergangsmåde. Den årlige Aftægtsværdi ansatte vi på Tro og Love til
130 Rd. årlig som for fem Ar udgjør 650 Rd. Begravelserne 50 Rd. I alt 700 Rd.
Ved Svend Eriksen, Hammerum
Renskrevet J. P. J.SPONSORER


  - sidens hovedsponsor

         

    Se mere HER